ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | English | Français


Nayugakhanginnut Niruaqniq
May 9, 2016mi, tamarmik nunallaat Nunavunmi ihumaliuqniaqtut inmikkut inmiknik taimaa pipkaingitkaluaqluguluuniit niuvrutiqniq haamlangat nayugakhanginnik. Niruarutit naunaiqniaqtuq pittaaqqatluuniit inukmut timiqutigiyauyumulluuniit niuviriami nayugakhanganut atauttimik.

Tamna angiqtunga/qin’ngiunga niruarutimi hapkuninnga piqarniaquq:
"Piumavigit Haamlatkut talvani ___________ (Nunalipauyaq Iqalungni) niuvrutivagianginni haamlatkut nangiyainnik?" “IHII” “IMANNAQ"

Naunairyuumiqmik naunaitkutanik nayuganganut niruaqniq pipkaidjutingit ukunannga ANGIQTUNGA/QIN’NGIUNGA niruaqniq, taiguaqlugu apirhuutigiinaqtaqqut (FAQ) makpiraangit NIRUAQNIQMUT unalu ATUQTAUYUT UNALU NUNANGANIK ATURNIQ.

Naqillutit hamunga aadjikutaliuriaqni qaritauyakkut tamna nayuganganik niruaqniq taiguagakhaq, nivingayukhallu titiqqat unalu Qu’ngiararhat.

To view Elections Nunavut website, click here Elections Nunavut.Qaritauyangit Hanalrutighaingit

Nunallaat Nunauyangit
Nunalaani

100 Ft Nunat Ilanga

Apirhuutigiinaqtauyut
Niruaqniqmut Apirhuutit

Atuqtauyut unalu Nunanganik Aturniq

Piniaruknaqhiuq Ihumagiyauyuq

Hulidjutit
Inungnut Tuhaqtidjutikhaq

Ilitturiyumanikkut niruarniq

Nutaat Pivalliayut
Tuhaqtaghat

Maligakhat Maligaillu

Tukiliurutit©2010 Nunavut Kavamanga | Hiamitiqtakhaungittuq Titiraqhimayuq